Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ 

www.kikimora.com

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013.1422 j.t.) KIKIMORA GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wprowadza regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w postaci udostępnienia strony internetowej prowadzonej pod adresem www.kikimora.com oraz wiążących się z nią funkcjonalności, zwany dalej Regulaminem.

1.  Definicje regulaminowe.

 1. Usługodawca – KIKIMORA GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Batorego 16 lok 118 (02-591 Warszawa) zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000370299, REGON: 142639137, kapitał zakładowy 455.000,00 zł, e-mail: info@kikimora.com.
 2. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu.
 3. Serwis – strona internetowa pod adresem www.kikimora.com
 4. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną na rzecz Usługobiorcy na podstawie zawartej umowy, polegające na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron.
 5. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2014.243 j.t.)

2. Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. 

 1. Rozpoczęcie korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci udostępnienia Serwisu oraz wiążących się z nim funkcjonalności na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje rozwiązana z chwilą zaprzestania przez Usługobiorcę korzystania z Serwisu.

3. Korzystanie z Serwisu.

 1. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne, nieodpłatne i nie wymaga rejestracji Usługobiorcy.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami etyki oraz kultury osobistej.
 3. Usługobiorca zamieszczający w ramach Serwisu wizerunek lub jakiekolwiek informacje o osobie trzeciej oświadcza jednocześnie, że nie narusza to praw osób trzecich, w tym, że nastąpiło to w sposób legalny oraz za zezwoleniem osoby trzeciej.
 4. Usługobiorca zamieszczający w ramach Serwisu jakiekolwiek utwory, których nie jest twórcą oświadcza jednocześnie, że nie narusza praw osób trzecich dotyczących przysługujących im praw autorskich, w tym, że następuje to w sposób legalny. Usługobiorca zamieszczający w ramach Serwisu utwory, których jest twórcą udziela jednocześnie Usługodawcy niewyłącznego prawa do kopiowania, redagowania, rozpowszechniania zamieszczonych treści oraz wyraża zgodę na ich wykorzystanie w ramach dozwolonego użytku przez pozostałych Usługobiorców.
 5. Wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez Usługobiorcę w ramach Serwisu treści ponosi Usługobiorca.
 6. Korzystając z Serwisu Usługobiorca nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym. Zabrania się wykorzystywania Serwisu do celów powszechnie uznanych za szkodliwe, nielegalne, niemoralne, w tym w szczególności:
  1. przesyłania wiadomości zawierających wyrażenia, treści, załączniki lub odnośniki do stron, powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, niezgodne z dobrymi obyczajami, mające niepożądane działanie lub negatywny wpływ na funkcjonalność Serwisu lub całości systemu komputerowego po stronie Usługobiorcy;
  2. wyrażania i przekazywania w ramach Serwisu niecenzuralnych, obraźliwych lub naruszających prawa osób trzecich  opinii pod adresem innych osób;
  3. publikowania wiadomości pozbawionych treści merytorycznych, mających wyłącznie cel prowokacyjny, obraźliwy, zmierzający do wywołania kłótni i wzajemnej wrogości wśród Usługobiorców;
  4. rozpowszechniania prywatnej korespondencji bez zezwolenia jej autora;
  5. podejmowania jakichkolwiek działań lub praktyk stawiających Usługodawcę w złym świetle lub w inny sposób negatywnie wpływających na reputację lub renomę Usługodawcy.
 7. W przypadku powstania po stronie Usługodawcy szkód w wyniku działań Usługobiorcy, w tym naruszeń przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu, Usługobiorca zobowiązuje się do ich naprawienia.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub wyłączenia dostępu do Serwisu, za co nie ponosi żadnej odpowiedzialności, niezależnie od przyczyny ograniczenia lub wyłączenia dostępu, w tym jeżeli jest ona od niego całkowicie zależna bądź spowodowana względami technicznymi.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. treść informacji podanych w Serwisie,  w tym ich aktualność, kompletność,  wiarygodność i przydatność,
  2. treść reklam zamieszczonych w Serwisie,
  3. decyzje podjęte w związku z informacjami zamieszczonymi w Serwisie,
  4. korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem,
  5. utratę danych zawartych w Serwisie lub wykorzystanie ich przez osoby trzecie.

4. Wymagania techniczne. 

Wymagania techniczne dotyczące korzystania z Serwisu są następujące:

 1. połączenie z siecią Internet,
 2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www.

5. Ochrona danych osobowych: 

 1. Dane osobowe Usługobiorców przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Usługobiorca  przyjmuje do wiadomości, że:
  1. Administratorem jego danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (korzystanie z Serwisu) jest KIKIMORA GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Batorego 16 lok 118 02-591 Warszawa;
  2. ma prawo dostępu do swoich danych w celu ich kontroli i weryfikacji;
  3. ma prawo wystąpienia do Spółki o usunięcie swoich danych osobowych;
  4. udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.

6. Postępowanie reklamacyjne. 

Wszelkie reklamacje związane z Usługami świadczonymi przez Usługodawcę można zgłaszać w formie elektronicznej na adres: info@kikimora.com lub pocztą na adres Kikimora Group Sp. z o.o., ul. Batorego 16/118, 02-591 Warszawa. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Usługobiorcy, adres, adres poczty elektronicznej oraz okoliczności uzasadniające reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie według kolejności wpływu, jednakże w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej zgłoszenia.

7. Postanowienia końcowe. 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 maja 2015r.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowanie w Serwisie.
 3. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym jego nazwa i logtyp przysługują  Usługodawcy.  Wszelkie prawa do tekstów, szaty graficznej, fotografii i innych utworów objętych Serwisem przysługują Usługodawcy, ewentualnie innym wyraźnie wskazanym podmiotom i nie mogą być w żaden sposób poza dozwolonym użytkiem wykorzystywane przez Usługobiorcę, w szczególności zabronione jest:
  1. Kopiowanie, modyfikowanie Serwisu w całości lub części, jak również poszczególnych elementów zamieszczanych w Serwisie, w tym wytwarzanie jakąkolwiek techniką ich egzemplarza, w tym techniką poligraficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; techniką analogową, na wszelkich nośnikach, w tym cyfrowych i magnetycznych, w pamięci cyfrowej, masowej i optycznej;
  2. rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób elementów i treści zawartych w Serwisie, w tym   publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
  3. pobieranie zawartości baz danych i ich wykorzystywanie.
  4. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Usługobiorcę poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony na której Regulamin został udostępniony.
 1. Usługobiorca ma możliwość porozumiewania się z Usługodawcą za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej oraz telefonicznie.
 2. Konsumenta nie dotyczą postanowienia Regulaminu regulujące prawa lub obowiązki Usługobiorcy w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub z interesami Usługobiorcy będącego konsumentem, w szczególności konsumenta nie dotyczą postanowienia pkt 3 ust. 8) i 9).